Badmintonvereniging Shot Roosendaal is opgericht op 21 februari 1983.

Als recreatieve badmintonvereniging wordt aan leden vanaf de leeftijd van 18 jaar de mogelijkheid geboden aan de badmintonsport deel te nemen.             

Het doel dat binnen onze vereniging wordt nagestreefd is dan ook: 'Het bevorderen en aanbieden van badminton op recreatieve basis op niveau voor iedere jongere oudere'.

 

Het bestuur      

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5-7 bestuursleden die tenminste een volledig jaar lid zijn. Als samenstelling van het bestuur wordt nagestreefd om van iedere speelgroep minimaal één vertegenwoordiger op te nemen, De bestuursleden worden benoemd in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. Na deze periode zijn zij aftredend en herkiesbaar. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.                                                                       

Het bestuur is verder geregeld op basis van: Notariële akte, Statuten, Huishoudelijk reglement, Besluitenlijst en Algemene Ledenvergadering.

                                                                 

Lidmaatschap

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan zich als lid aanmelden bij de vereniging. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt men ingedeeld in één van de bestaande speelgroepen. Dit vindt plaats in onderling overleg op basis van eigen voorkeur en is mede afhankelijk van de bestaande bezetting van de speelgroepen. Indien er voor een speelgroep meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, kan men zich op een wachtlijst laten plaatsen. Het speelseizoen loopt van begin schooljaar tot de zomervakantie (basisonderwijs).

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze contributie dient jaarlijks in één keer voorafgaande aan het nieuwe  speelseizoen in zijn geheel te worden voldaan. Nieuwe leden betalen bij inschrijving éénmalig inschrijfgeld, zijnde 10% van de vastgestelde jaarcontributie.

 

Opzegging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van het inschrijfgeld en contributie plaats. Opzegging dient minimaal één maand voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden.

 

Speelgroepen

Bij Shot zijn er meerdere speelgroepen op diverse dagen en tijden actief. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt men, naar eigen voorkeur en indien er plaats is, in één van de speelgroepen geplaatst. Plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbare velden en bestaande bezetting van de speelgroepen. Per speelgroep is een contactpersoon c.q. begeleider aanwezig, die zorg draagt voor de eerste opvang en eventuele noodzakelijke uitleg van de spelregels etc.   

Binnen de vereniging is de stelregel dat 'iedereen met iedereen speelt', waarbij dan ook na iedere partij (met een speelduur van 20 minuten ), in onderling overleg, een nieuwe indeling voor de volgende partij wordt vastgesteld. Gespeeld wordt volgens de officiele regels van de Nederlandse Badmintonbond.

 

Toernooien

Shot organiseert jaarlijks twee gezelligheidstoernooien, waar alle leden elkaar op een sportieve manier kunnen ontmoeten. Het echte wedstrijdelement met prijzen enz. ontbreekt hier, de gezelligheid staat hier voorop. Deze toernooien zijn zeer geschikt om leden uit andere speelgroepen te leren kennen. Vooral voor nieuwe leden zijn deze toernooien aan te raden.

Daarnaast worden er eens per jaar de clubkampioenschappen gehouden, waaraan elk lid in diverse moeilijkheidsklassen mee kan doen. De wedstrijden tijdens deze kampioenschappen worden gespeeld in de X-Y-Z-klassen.

 

Commissies

Binnen de vereniging zijn er diverse commissies aktief, zoals de toernooicommissie, de kascommissie en de materiaalcommissie. Tevens worden er bij Shot voor bijzondere aktiviteiten andere commissies in het leven geroepen, zoals  diverse 'feestcommissies' voor verschillende jubileumfeesten alsook de toetsingscommissie beleidsplan' in het verleden.

 

Shotdrops en andere media

Binnen Shot wordt de informatie zoveel mogelijk via het clubblad Shotdrops aan de leden medegedeeld. Bestuursmededelingen, verslagen van bestuursvergaderingen en van gespeelde toernooien worden in het clubblad gepubliceerd. Tevens zijn hierin trouw een verjaardagskalender, een rubriek 'Weet je dat...' opgenomen en zijn de laatste gegevens met betrekking tot speel-, instuifdagen en toernooien weergegeven. Het clubblad verschijnt 4 maal per jaar. Het is een blad van en voor de leden van onze vereniging.

Daarnaast wordt informatie aan de leden verspreid via email en onze website.